Thông tin công ty xuất khẩu lao động bị rút giấy phép 2018

Thông tin công ty xuất khẩu lao động bị rút giấy phép 2018

Dưới đây là danh sách các công ty XKLĐ bị thu hồi, nộp lại giấy phép. Danh sách được cập nhật công khai cho người lao động có thể nắm rõ. Công khai cơ sở dữ liệu về lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ góp phần làm tốt việc...

Bài viết được quan tâm